Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.

06-500 Mława

ul. Powstańców Styczniowych 3

NIP 569 000 28 05

REGON 130344960

KRS 0000123088

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 4.010.550,00 zł


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PEC) działa na rynku lokalnym na terenie miasta Mławy.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda. Na wyżej wymienioną działalność Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostarczanie ciepła odbywa się na podstawie zawartych umów.

Opłatę za dostarczone ciepło pobiera się według cen i stawek opłat określonych w Taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.