TARYFA DLA CIEPŁA - CENTRALNA CIEPŁOWNIA 

Niniejszym informujemy, że od dnia 1 maja 2018 roku zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach sprzedaży ciepła. Nowe ceny i stawki zawarte w "Taryfie dla ciepła" zostały zatwierdzone decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.19.18.2017.2018.434.X.RWY z dnia 28 marca 2018 roku i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2018 roku, pozycja 3188.


TARYFA - LOKALNE KOTŁOWNIE GAZOWE

Niniejszym informujemy, że ważność taryfy opłat dotyczącej działalności niekoncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem wytworzonym w lokalnych kotłowniach gazowych zatwierdzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PEC w Mławie Sp. z o.o. 02/2017 z dnia 8 marca 2017 roku zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Zmianie mogą ulec stawki opłat za ciepło oraz za moc zamówioną stosownie do zatwierdzonej przez URE taryfy opracowywanej przez dzierżawcę gazowych kotłowni lokalnych z uwzględnieniem postanowień umowy pomiędzy dzierżawcą i wydzierżawiającym dotyczącej zakupu wytworzonego ciepła.


OBNIŻKA CEN - LOKALNE KOTŁOWNIE GAZOWE

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku PEC w Mławie Sp. z o.o. wprowadza kolejną obniżkę cen ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach gazowych dla potrzeb mieszkańców Mławy. Obniżka wynosi prawie 15% (dokładnie 14,93 %) przy zachowaniu tego samego standardu cieplnego dla mieszkańców i zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wprowadzana obniżka wiąże się z dokonanymi zmianami organizacyjnymi na podstawie przeprowadzonego przetargu na dostawę gazu do tych kotłowni  w 2017 roku.  

Zmiana dotyczy 35 obiektów, w tym 33 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wprowadzana zmiana skutkuje dla hipotetycznego mieszkania o powierzchni 50 m2 obniżką kosztów ogrzewania w skali roku o średnio 380 zł.
Stale prowadzona modernizacja automatyki sterującej wielkością dostaw ciepła w poszczególnych kotłowniach lokalnych czy węzłach ciepłowniczych ma na celu odpowiednie dopasowanie wielkości dostaw ciepła do aktualnych potrzeb budynku.
W wielkościach globalnych aktualna obniżka jest trzecią kolejną obniżką cen. Dla ciepła wytworzonego z węgla w tym okresie ceny spadły o 9,5%, zaś dla ciepła wytworzonego z gazu obniżka ceny wynosi 17,7%.


NOWA TARYFA

1 sierpnia 2016 roku zacznie obowiązywać nowa Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 23 czerwca 2016 roku. Oznacza to, że średnio o ok. 7,59 procent ulegną obniżeniu koszty centralnego ogrzewania pochodzącego z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.

Wśród siedmiu grup taryfowych, do których przyporządkowani są odbiorcy ciepła, najniższy spadek cen odnotowano na poziomie 3,38 procent, natomiast najwyższy na poziomie 9,25 procent.

Wprowadzenie niższych cen ciepła było możliwe dzięki pomyślnie przeprowadzonym przetargom na zakup gazu, miału węglowego i energii elektrycznej a także poprzez optymalizację zatrudnienia oraz prace mające na celu większą mechanizację robót.

Więcej poniżej:

www.naszamlawa.pl