Ogłoszenie
Niniejszym informujemy, że w postępowaniu dotyczącym badania sprawozdania finansowego
PEC w Mławie Sp. z o.o. za lata 2019 i 2020 wybrana została oferta firmy:
Biuro Badań Bilansów i Usług Finansowo-Księgowych "EKSPERT" Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 12
W załączeniu zestawienie otrzymanych ofert.
Zestawienie ofert


Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

Szczegóły w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE

Niniejszym informujemy, że informacja techniczna o bieżącym stanie sieci cieplnej, informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2019 roku dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie


PEC w Mławie Sp. z o.o. oferuje do sprzedażny przenośnik kubełkowy łańcuchowy typ PKŁ-355.12,
rok zakupu nowego - 2014, producent: Ofama Sp. z o.o.
Zdemontowany w roku 2017 i zastąpiony przenośnikiem taśmowym.
Po demontażu przedmiotowy przenośnik kubełkowy został poddany
czyszczeniu, konserwacji i malowaniu.


OGŁOSZENIE

PEC w Mławie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2019/2020.
Wszystkie niezbędne informacje zamieszczono w zakładce PRZETARGI

ZMIANA X TARYFY DLA CIEPŁA (CENTRALNA CIEPŁOWNIA) - NOWE CENY I STAWKI OD 1 MAJA 2019 ROKU - szczegóły w zakładce dokumenty

Ogłoszenie dotyczące dostaw paliwa gazowego w roku 2019

Niniejszym informujemy, że zgodnie z punktem 7
Warunków zamówienia z dnia 25 czerwca 2018 roku 
dotyczących kompleksowej dostawy paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji w 2019 roku
 
do lokalnych kotłowni PEC w Mławie Sp. z o.o. unieważniamy niniejsze postępowanie przetargowe. 
Ceny zawarte w ofertach ostatecznych, które otrzymaliśmy do dnia 27 lipca 2018 roku
wykraczają 
poza koszty zakupu paliwa gazo
wego planowane przez Spółkę.

Mława, 09.08.2018 r.Ogłoszenie dotyczące budowy sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału
w dialogu technicznym
poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego
na wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej w Mławie w 2019 roku
do budynków mieszkalnych
odbierających ciepło systemowe z PEC w Mławie Sp. z o.o. 

Mława, 23 lipca 2018 roku

Załączniki:

Warunki Zamówienia z dnia 20.07.2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Szkice:

1.1. / 1.2. / 1.3. / 1.4. / 2.1. / 2.2. / 2.3. / 2.4. / 3.1. / 3.2. / 3.3. / 3.4. / 4.1. / 4.2. / 4.3. / 4.4.Wyjaśnienie do punktu 1 ankiety (
załącznik nr 3) - paliwo gazowe

Aby określić w punkcie 1 ankiety „Upusty cenowe w stosunku do cen i stawek opłat zawartych w taryfie” należy wskazać kwotę bazową i proponowaną wielkość upustu.

Upust może być określony kwotowo lub procentowo, ale w odniesieniu do jakiejś bazy, która winna być podana. Poprzez podanie ceny ofertowej (wstępnej) w ankiecie będzie również określona wielkość upustu.


Ogłoszenie dotyczące dostawy paliwa gazowego w roku 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa 

do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego 

na kompleksową dostawę paliwa gazowego 

i świadczenie usług dystrybucji w 2019 roku 

do lokalnych kotłowni PEC Mława.

Mława, 25 czerwca 2018 roku

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3Ogłoszenie dot. zakupu energii elektrycznej na sezon 2018/2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa 

do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją 

do poszczególnych obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o.

Mława, dnia 20 czerwca 2018 roku

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Ogłoszenie dot. zakupu miału węglowego na sezon 2018/2019 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3 zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego 

na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zainteresowani mogą przystąpić do dialogu technicznego najpóźniej do 15 czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 23 654 34 06

W załączeniu materiały dotyczące wszczętego postępowania.

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2


"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenu ciepłowni węglowej

w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3 do powietrza atmosferycznego poprzez modernizację systemu sterowania pracą kotłów dla poprawy ich sprawności dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie pożyczki, w kwocie 104.000,00 zł."

Mława, 26 grudnia 2016 roku

"Modernizacja instalacji odpylania spalin w ciepłowni opalanej paliwem węglowym, położonej w Mławie przy ulicy Powstańców Styczniowych 3 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 450.000,00 zł."

Mława, dnia 09.12.2015