W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - których celem jest doprowadzenie do spójności systemu i jednolitości stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE.

Wobec powyższego  informujemy o prawach wynikających z niniejszych przepisów oraz o celach przetwarzania danych osobowych:

  • Administratorem Danych Osobowych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława,  NIP 5690002805, REGON 130344960, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000123088.
  • Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:  Tel. 23 654 35 06; Fax 23 654 40 84; adres e-mail: pecmlawa@pecmlawa.pl;
  • Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest podpisanie umowy dot. sprzedaży ciepła i wszelkich czynności z tym związanych lub sprzedaż pozostałych towarów i usług - wystawienie faktury. Podanie powyższych danych stanowi warunek zawarcia umowy lub dokonania sprzedaży. Konsekwencją ich niepodania jest brak zawarcia umowy lub brak możliwości dokonania transakcji.
  • Dane osobowe są przetwarzane w czasie obowiązywania umowy, dokonania transakcji - wystawienia faktury oraz w okresie archiwalnym - przechowywanie faktur oraz informacji o rozliczeniach.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy zgodnie z odpowiednią podstawą prawną.   Odbiorcami danych osobowych mogą być: uprawnione organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Sąd, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes UOKiK itp.), podmioty dostarczające korespondencję, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, radca prawny.
  • Osobie podającej swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
Mława, dnia 25 maja 2018 roku