Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 20 września 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), która reguluje zasady i tryb stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”. Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., a ich wprowadzenie nie powoduje konieczności zmiany umowy sprzedaży ciepła.

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla:

  1. gospodarstw domowych,
  2. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  3. „innych” podmiotów dostarczających ciepło,
  4. podmiotów użyteczności publicznej.

W celu ustalenia strumienia ciepła objętego rekompensatą odbiorcy ciepła, o których mowa w pkt 2 i 3, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1975).

Odbiorcy ciepła, o których mowa w pkt 4, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1975).

Termin składania oświadczeń przypada na dzień 11 października 2022 r.

Wzory oświadczeń w załączniku.

Skip to content