W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na 
 "Kompleksową dostawę w 2022r. energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o."
i wnioskiem jednego z oferentów dotyczącym uszczegółowienia i ujednolicenia formularza ofertowego zmianie ulegają następujące dokumenty: załącznik nr 1 do WZ z dnia 10 września 2021r.
oraz
załącznik nr 3 do WZ z dnia 10 września 2021r.
Skorygowane dokumenty zamieszczono poniżej.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a - Centralna Ciepłownia
Załącznik nr 3b - Węzły

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Kompleksową dostawę w 2022r. energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o."
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 10 września 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
Klauzula RODO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany kotła gazowego Viessmann Vertomat 460 kW
na kocioł gazowy Viessmann Paromat 170 kW
wraz z budową nowego komina w obiekcie lokalnej kotłowni gazowej,
zlokalizowanej przy ul. Napoleońskiej 21A w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 21 lipca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
Załącznik nr 3 - RODO
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Załącznik nr 5 - Rzuty poziome i przekroje pionowe
kotłowni: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"
Wykonanie remontu bieżącego komina żelbetowego typu KBMŁ, H=45,0 m
przy ul. Powstańców Styczniowych 3 w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 20 lipca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Ankieta
Orzeczenie techniczne
Rzut komina
Wzór umowy
Klauzula RODO
Zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5, zdjęcie 6, zdjęcie 7, zdjęcie 8, zdjęcie 9, zdjęcie 10, zdjęcie 11, zdjęcie 12


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Budowę
wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w istniejącej lokalnej kotłowni gazowej
przy ul. Broniewskiego 6 w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 8 lipca 2021r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros


Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji gazu ziemnego
Rys. nr 1 - lokalizacja kotłowni przy ul. Broniewskiego 6 w Mławie
Rys. nr 2 - Rzut kotłowni
Rys. nr 3 - Schemat technologiczny
Rys. nr 4 - Aksonometria wewnętrznej instalacji gazu
Potwierdzenie doboru palnika
Komin
Obliczenia hydrauliczne
Wzór umowy
Klauzula RODO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
w istniejącej lokalnej kotłowni gazowej przy ul. Narutowicza 19A w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 8 lipca 2021r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji gazu ziemnego
Rys. nr 1 - lokalizacja kotłowni przy ul. Narutowicza 19A w Mławie
Rys. nr 2 - Rzut kotłowni
Rys. nr 3 - Schemat technologiczny
Rys. nr 4 - Aksonometria wewnętrznej instalacji gazu
Potwierdzenie doboru palnika
Komin
Obliczenia hydrauliczne
Wzór umowy
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Dostawę dwufunkcyjnego wymiennikowego węzła ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego
przy ul. Mariackiej w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 7 lipca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Projekt budowlano - wykonawczy węzła cieplnego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Węzła Cieplnego
Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Rys. 1 - rzut pomieszczenia
Rys. 2 - schemat technologiczny węzła cieplnego
Wzór umowy
Klauzula RODO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu w trybie dialogu technicznego na
"Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku wielorodzinnego przy ul. Mariackiej w Mławie"
w dniu 8 lipca 2021r. od jednego z uczestników postępowania
wpłynęły pytania dotyczące niniejszego przedsięwzięcia.
Poniżej zamieszczone zostały stosowne odpowiedzi.
ODPOWIEDZI


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku wielorodzinnego
przy ul. Mariackiej w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.
                                      Mława, dnia 6 lipca 2021 r. 
                                     Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia 
Załącznik nr 1 do WZ - Oświadczenie
Załącznik nr 2 do WZ - Ankieta
Opis techniczny projektu budowlanego przyłącza sieci ciepłowniczej
Rys 1 - plan sytuacyjny przyłącza ciepłowniczego
Rys 2 - profil podłużny przyłącza ciepłowniczego
Rys 3 - schemat montażowy przyłącza ciepłowniczego
Rys 4 - schemat instalacji alarmowej
Rys. 5 - przejście rurami preizolowanymi przez ścianę budynku
Rys. 6 - zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Rys. 7 - przekrój wykopu
Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej: protokół, pzt, uzgodnienia Energa, uzgodnienia WOD-KAN
Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogowymi
Wzór umowy na budowę przyłącza ciepłowniczego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przyłącza ciepłowniczego
Przedmiar robót
Klauzula RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy, że wykonawcą zadania pn. " "Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejących kotłów (zasilanych olejem opałowym)
do zasilania gazem ziemnym w celu ich uruchomienia jako rezerwowe kotły gazowe
w obiektach lokalnych kotłowni gazowych,
zlokalizowanych w Mławie przy ulicach: Osiedle Młodych 10A, Narutowicza 19, Broniewskiego 6". " została firma:

Instality Sławomir Światłowski
Opinogórska 17/9
06-400 Ciechanów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy, że wykonawcą zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Mariackiej na dz. o nr ewid. 193/74; 193/45; 178/10 i 179/7 w Mławie
wraz z opracowaniem projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego
zasilającego w ciepło systemowe dla potrzeb c.o. i c.w.u. przedmiotowy budynek" została firma:

Instality Sławomir Światłowski 
Opinogórska 17/9
06-400 Ciechanów 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejących kotłów (zasilanych olejem opałowym)
do zasilania gazem ziemnym w celu ich uruchomienia jako rezerwowe kotły gazowe
w obiektach lokalnych kotłowni gazowych,
zlokalizowanych w Mławie przy ulicach: Osiedle Młodych 10A, Narutowicza 19, Broniewskiego 6".

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

                                    Mława, dnia 5 marca 2021 r.
                                    Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁACZNIK NR 3 - KLAUZULA RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG
ZAŁACZNIK NR 5 - RZUTY POZIOME I PRZEKROJE PIONOWE KOTŁOWNI GAZOWYCH
NARUTOWICZA - PRZEKRÓJ A
NARUTOWICZA - RZUT KOTŁOWNI
NARUTOWICZA - WYTYCZNE BUDOWLANE
BRONIEWSKIEGO - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
BRONIEWSKIEGO - RZUT KOTŁOWNI
OSIEDLE MŁODYCH - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
OSIEDLE MŁODYCH - RZUT KOTŁOWNI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Mariackiej na dz. o nr ewid. 193/74; 193/45; 178/10 i 179/7 w Mławie
wraz z opracowaniem projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego
zasilającego w ciepło systemowe dla potrzeb c.o. i c.w.u. przedmiotowy budynek".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 4 marca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAŁACZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KLAUZULA RODO
ZAŁACZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG
ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
           RZUT PIWNIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na
"Budowę odcinka ściany oporowej na terenie składu miału węglowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.".

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 1 października 2020 roku 
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówieni
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Projekt budowlany
Mapa
Projekt wykonawczy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Wzór umowy
Klauzula RODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na:
 "Budowę czterech kotłowni wbudowanych, gazowych, kondensacyjnych
w budynku handlowo-usługowym z parkingami,
zlokalizowanym przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 4 sierpnia 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros


Warunki zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Program funkcjonalno - użytkowy
Rys. nr 1 - kotłownia etap A
Rys nr 2 - kotłownia etap B
Rys. nr 3 - kotłownia etap C
Rys. nr 4 - kotłownia etap D
Rys nr 5 - lokalizacja kotłowni
Schematy technologiczne kotłowni
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. ponownie zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego
na: " Budowę trzech przyłączy gazowych: A, B, C średniego ciśnienia, z rur PE Ø 32 i 40 mm,
do budynku handlowego zlokalizowanego przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 20 lipca 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
PROJEKT UMOWY
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE A
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE B
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE C
KLAUZULA RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego
na: " Budowę trzech przyłączy gazowych: A, B, C średniego ciśnienia, z rur PE Ø 32 i 40 mm,
do budynku handlowego zlokalizowanego przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 9 lipca 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Projekt budowlany przyłącze A
Projekt budowlany przyłącze B
Projekt budowlany przyłącze C
Projekt umowy
Klauzula RODO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty
do wzięcia udziału w zamówieniu pod nazwą:
"Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ściany oporowej składu węgla
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława". Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty i informacje.

Mława, dnia 3 lipca 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Klauzula RODO


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na
"Wykonanie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B2" zlokalizowanego na nieruchomości o nr ew. 832 przy ul. Smolarnia w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.


Mława, dnia 2 czerwca 2020 roku

                                           Prezes Zarządu
                                           Krzysztof Jaros

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - ankieta
Umowa - wzór
Decyzja WGK.7230.2.19.2017.BW
Opis techniczny projektu budowlanego osc
PLAN REALIZACJI rys nr 1 A1
Rys 2. Schemat montażowy sieci ciepłowniczej
Rys 4. Profil podłużny s.c. - etap II
Rys 5. Profil podłużny przyłączy s.c.
Klauzula RODO
Regulamin udzielania zamówień sektorowych - zakładka dokumenty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do udziału w dialogu technicznym
na dostawę energii cieplnej w postaci gorącej wody
zużywanej dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.

Mława, 29 listopada 2019 roku
Prezes Zarządu
Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Klauzula RODO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Niniejszym informujemy, że w toczącym się postępowaniu przetargowym
na wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego przy ul. Sienkiewicza 27 w Mławie
jako Wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę
PEC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w: 08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.

                                   Mława, 25 września 2019 roku
                                Prezes Zarządu
                                Krzysztof Jaros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego
na kompleksową dostawę w 2020 roku energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją
do obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o.
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.
                   Mława, dnia 3 września 2019 roku
                   Prezes Zarządu Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa
do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie przetargowe
na wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego przy. ul. Sienkiewicza 27 w Mławie.
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.

                           Mława, dnia 3 września 2019 roku
                           Prezes Zarządu Krzysztof Jaros