Informacja dla uczestników postępowania przetargowego
na dostawę miału węglowego w okresie od października 2019 do kwietnia 2020

Jeden z uczestników postępowania przetargowego zadał pytanie o następującej treści:

W związku z wejściem w życie od dnia 2 stycznia 2012 roku opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Państwa podlegają zwolnieniu
z podatku akcyzowego czy też nie.

Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późń. zm.
od dnia 02.01.2012 r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień.
W przypadku przysługującego zwolnienia, w szczególności w kontekście zmian w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym).

Odpowiedz zamawiającego:
Dostawy miału węglowego będące przedmiotem prowadzonego w PEC Mława Sp. z o.o.
postępowania przetargowego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Podstawa prawna: art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podtku akcyzowym (z późń. zm.)

Mława, dnia 19 czerwca 2019 r.POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA
DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO 
W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 2019 DO KWIETNIA 2020

PEC w Mławie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2019/2020.
Zainteresowani mogą przystąpić do dialogu technicznego najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 roku. 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu 23 654 35 06.
Poniżej zamieszczono materiały dotyczące niniejszego postępowania.

Warunki zamówienia z dnia 5 czerwca 2019 roku 
Załącznik nr 1 docx.
Załącznik nr 1 pdf.
Załącznik nr 2 docx.
Załącznik nr 2 pdf.