OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty
do wzięcia udziału w postępowaniu na zakup samochodu osobowego dla potrzeb transportu PEC w Mławie Sp. z o.o. Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 16 listopada 2021r.

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty
do wzięcia udziału w postępowaniu pn.
"Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. za 2021 i 2022 r."

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 7 października 2021r.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do wzięcia udziału
w postępowaniu przetargowym dotyczącym
"Dostawy energii cieplnej w postaci gorącej wody zużywanej dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych
i przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r."
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 30 września 2021r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Charakterystyka źródeł ciepła
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Charakterystyka potrzeb cieplnych odbiorców
OŚWIADCZENIE
KLAUZULA RODO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy o zmianie harmonogramu dot. postępowania przetargowego na
"Zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych oznaczonych kodami 10 01 80 i ex 10 01 80".

Aktualny harmonogram postępowania:

1. Do 22 października 2021r. - ostatni dzień składania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 4 WZ oraz oferty wypełnionej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do WZ. Wymagane dokumenty uczestnicy postępowania składają w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub osobiście.
2. Do 29 października 2021r. - wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Do 5 listopada 2021r. - podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

Mława, dnia 28 września 2021r.


OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do wzięcia udziału
w postepowaniu przetargowym dotyczącym
"Zagospodarowania mieszanek popiołowo - żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, oznaczonych kodami 10 01 80 i ex 10 01 80".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, 24.09.2021

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - oferta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej w dniu 24 września 2021 roku.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na 
 "Kompleksową dostawę w 2022r. energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o."
i wnioskiem jednego z oferentów dotyczącym uszczegółowienia i ujednolicenia formularza ofertowego zmianie ulegają następujące dokumenty: załącznik nr 1 do WZ z dnia 10 września 2021r.
oraz
załącznik nr 3 do WZ z dnia 10 września 2021r.
Skorygowane dokumenty zamieszczono poniżej.

Mława, 21.09.2021

Załącznik nr 1
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a - Centralna Ciepłownia
Załącznik nr 3b - Węzły

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Kompleksową dostawę w 2022r. energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o."
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 10 września 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
Klauzula RODO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany kotła gazowego Viessmann Vertomat 460 kW
na kocioł gazowy Viessmann Paromat 170 kW
wraz z budową nowego komina w obiekcie lokalnej kotłowni gazowej,
zlokalizowanej przy ul. Napoleońskiej 21A w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 21 lipca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
Załącznik nr 3 - RODO
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Załącznik nr 5 - Rzuty poziome i przekroje pionowe
kotłowni: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"
Wykonanie remontu bieżącego komina żelbetowego typu KBMŁ, H=45,0 m
przy ul. Powstańców Styczniowych 3 w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 20 lipca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Ankieta
Orzeczenie techniczne
Rzut komina
Wzór umowy
Klauzula RODO
Zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5, zdjęcie 6, zdjęcie 7, zdjęcie 8, zdjęcie 9, zdjęcie 10, zdjęcie 11, zdjęcie 12


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Budowę
wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w istniejącej lokalnej kotłowni gazowej
przy ul. Broniewskiego 6 w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 8 lipca 2021r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros


Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji gazu ziemnego
Rys. nr 1 - lokalizacja kotłowni przy ul. Broniewskiego 6 w Mławie
Rys. nr 2 - Rzut kotłowni
Rys. nr 3 - Schemat technologiczny
Rys. nr 4 - Aksonometria wewnętrznej instalacji gazu
Potwierdzenie doboru palnika
Komin
Obliczenia hydrauliczne
Wzór umowy
Klauzula RODO


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
w istniejącej lokalnej kotłowni gazowej przy ul. Narutowicza 19A w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 8 lipca 2021r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji gazu ziemnego
Rys. nr 1 - lokalizacja kotłowni przy ul. Narutowicza 19A w Mławie
Rys. nr 2 - Rzut kotłowni
Rys. nr 3 - Schemat technologiczny
Rys. nr 4 - Aksonometria wewnętrznej instalacji gazu
Potwierdzenie doboru palnika
Komin
Obliczenia hydrauliczne
Wzór umowy
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Dostawę dwufunkcyjnego wymiennikowego węzła ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego
przy ul. Mariackiej w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 7 lipca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Projekt budowlano - wykonawczy węzła cieplnego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Węzła Cieplnego
Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Rys. 1 - rzut pomieszczenia
Rys. 2 - schemat technologiczny węzła cieplnego
Wzór umowy
Klauzula RODO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu w trybie dialogu technicznego na
"Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku wielorodzinnego przy ul. Mariackiej w Mławie"
w dniu 8 lipca 2021r. od jednego z uczestników postępowania
wpłynęły pytania dotyczące niniejszego przedsięwzięcia.
Poniżej zamieszczone zostały stosowne odpowiedzi.
ODPOWIEDZI


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku wielorodzinnego
przy ul. Mariackiej w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.
                                      Mława, dnia 6 lipca 2021 r. 
                                     Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia 
Załącznik nr 1 do WZ - Oświadczenie
Załącznik nr 2 do WZ - Ankieta
Opis techniczny projektu budowlanego przyłącza sieci ciepłowniczej
Rys 1 - plan sytuacyjny przyłącza ciepłowniczego
Rys 2 - profil podłużny przyłącza ciepłowniczego
Rys 3 - schemat montażowy przyłącza ciepłowniczego
Rys 4 - schemat instalacji alarmowej
Rys. 5 - przejście rurami preizolowanymi przez ścianę budynku
Rys. 6 - zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Rys. 7 - przekrój wykopu
Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej: protokół, pzt, uzgodnienia Energa, uzgodnienia WOD-KAN
Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogowymi
Wzór umowy na budowę przyłącza ciepłowniczego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przyłącza ciepłowniczego
Przedmiar robót
Klauzula RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy, że wykonawcą zadania pn. " "Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejących kotłów (zasilanych olejem opałowym)
do zasilania gazem ziemnym w celu ich uruchomienia jako rezerwowe kotły gazowe
w obiektach lokalnych kotłowni gazowych,
zlokalizowanych w Mławie przy ulicach: Osiedle Młodych 10A, Narutowicza 19, Broniewskiego 6". " została firma:

Instality Sławomir Światłowski
Opinogórska 17/9
06-400 Ciechanów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy, że wykonawcą zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Mariackiej na dz. o nr ewid. 193/74; 193/45; 178/10 i 179/7 w Mławie
wraz z opracowaniem projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego
zasilającego w ciepło systemowe dla potrzeb c.o. i c.w.u. przedmiotowy budynek" została firma:

Instality Sławomir Światłowski 
Opinogórska 17/9
06-400 Ciechanów 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejących kotłów (zasilanych olejem opałowym)
do zasilania gazem ziemnym w celu ich uruchomienia jako rezerwowe kotły gazowe
w obiektach lokalnych kotłowni gazowych,
zlokalizowanych w Mławie przy ulicach: Osiedle Młodych 10A, Narutowicza 19, Broniewskiego 6".

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

                                    Mława, dnia 5 marca 2021 r.
                                    Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁACZNIK NR 3 - KLAUZULA RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG
ZAŁACZNIK NR 5 - RZUTY POZIOME I PRZEKROJE PIONOWE KOTŁOWNI GAZOWYCH
NARUTOWICZA - PRZEKRÓJ A
NARUTOWICZA - RZUT KOTŁOWNI
NARUTOWICZA - WYTYCZNE BUDOWLANE
BRONIEWSKIEGO - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
BRONIEWSKIEGO - RZUT KOTŁOWNI
OSIEDLE MŁODYCH - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
OSIEDLE MŁODYCH - RZUT KOTŁOWNI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Mariackiej na dz. o nr ewid. 193/74; 193/45; 178/10 i 179/7 w Mławie
wraz z opracowaniem projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego
zasilającego w ciepło systemowe dla potrzeb c.o. i c.w.u. przedmiotowy budynek".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 4 marca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAŁACZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KLAUZULA RODO
ZAŁACZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG
ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
RZUT PIWNIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na
"Budowę odcinka ściany oporowej na terenie składu miału węglowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.".

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 1 października 2020 roku 
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówieni
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Projekt budowlany
Mapa
Projekt wykonawczy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Wzór umowy
Klauzula RODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na:
 "Budowę czterech kotłowni wbudowanych, gazowych, kondensacyjnych
w budynku handlowo-usługowym z parkingami,
zlokalizowanym przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 4 sierpnia 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros


Warunki zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Program funkcjonalno - użytkowy
Rys. nr 1 - kotłownia etap A
Rys nr 2 - kotłownia etap B
Rys. nr 3 - kotłownia etap C
Rys. nr 4 - kotłownia etap D
Rys nr 5 - lokalizacja kotłowni
Schematy technologiczne kotłowni